אמונה בצבא-תוכן העניינים

 

 

הקדמות: ד"ר יחזקאל כהן, טובה אילן

9

מבוא

19

המטרות

21

פרק א: קידוש השם בחיי היוםpיום

23

פרק ב: חוליה בשרשרת

37

פרק ג: אני מאמין

53

פרק ד: חירות

63

פרק ה: התמודדות עם תופעת השחיקה

87

פרק ו: מותר גם להיכשל

97

נספח כללי: אחרית דבר – מבוא למורה / פרופ' שלום רוזנברג

103