The Chosen People/ English Description

  "The Chosen People" How Jewish Law relates to the non-Jew Rabbi Dr. David Ben Zazon Including an Educational Program for Youth Leaders By Eyal Berger .The concept of "the Chosen People" is one of the fundamental beliefs in Judaism ?What is the significance for Jews to believe that we are God's Chosen People How […]

הקדמה

ברוך השם, חלקים גדולים של עם ישראל כבר לא חיים בגלות. מיליוני יהודים חיים בארץ הקודש במדינת ישראל הריבונית. מה שאבותינו ואבות אבותינו חלמו, דמיינו, התפללו וביקשו – מתקיים, ובגדול. אמנם עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה, וישנם מספיק אתגרים העומדים לפתחנו, מבית ומחוץ, אך אנו בעיצומה של גאולת עם ישראל בארצו.[1] בחוברת זו אעסוק […]

גויים שבארץ ישראל בימינו והיחס לערבים

  כיום, ישנם גויים רבים שאינם עובדי עבודה זרה ובחלקם אף כופרים במציאות האל, אך גם לא קיבלו שבע מצוות בני נח, לא מעוניינים ואף לא יכולים לעשות זאת,  כיוון שאין היובל נוהג ואין יד ישראל תקיפה. כאמור לעיל, חז"ל והפוסקים בעקבותיהם עיצבו את היחס כלפי הגויים בהתאם למעשיהם, ואף אנו צריכים ללכת בעקבותיהם, וכשמעשיהם […]

מערך הדרכה / אייל ברגר-בין ישראל לעמים-היחס לגויים

יחידה ראשונה מבוא: מאז ראשית הציונות נמצא עם ישראל בעימות יומיומי עם הערבים היושבים בארץ. העימות הקשה והמורכב, במהלכו סבלנו רבות מפרעות, מפיגועי תופת ומירי טילים, מביא, בין היתר, לגילויים של איבה ודחיית האחר בקרב החברה הישראלית בכלל והמחנה הציוני-דתי בפרט. יש המביאים מקורות שונים מימי חז"ל ועד ימינו התומכים ביחס שלילי כלפי גויים במדינת […]

מערך הדרכה / אייל ברגר-סגולת ישראל-גזענות?

יחידה שנייה מבוא: סוגיית מעמדו של עם ישראל כ'עם הנבחר' תופסת חלק מרכזי בהגותם של רבים מחכמי ישראל לאורך הדורות. אמנם פעמים שבחירה זו נתפסת כסותרת את דבריו של רבי עקיבא ש'חביב אדם שנברא בצלם', ויש שהצביעו על דמיון בינה לבין תנועות גזעניות שהופיעו באירופה במאתיים השנים האחרונות. ביחידה זו נברר את המושג 'סגולת ישראל' […]

מערך הדרכה / אייל ברגר-היחס ל"אחר"

יחידה שלישית מבוא: במציאות הישראלית, הערבים, ולעתים גם העובדים הזרים, מופיעים כ'אחר' האולטימטיבי. המלחמה המתמשכת עם ערביי הארץ והטרור הערבי המופנה כלפי אזרחי ישראל מביאים לכך שישנם יהודים שבעיניהם כל הזרים נתפסים אך ורק כבעיה, כמכשול, כאויב ואפילו כרוע בטהרתו. רבים מאיתנו לא מצליחים לראות בסיטואציה הקשה והמורכבת בה אנו נמצאים את ה'אדם' שיש בהם, […]

על החוברת "אתה בחרתנו" בתקשורת

התשובה לתורת המלך: גוי ויהודי שווים בטבעם מחברי "תורת המלך" לא יועמדו לדין, אך בציבור הדתי ממשיכים להילחם ברעיונות הקיצוניים של הספר. חוברת שתפורסם בקרוב מציעה תפיסה דתית הפוכה: "אין להשפיל אדם בגלל הדם הזורם בעורקיו, ההבדל בין ישראל לעמים לא תורשתי" קובי נחשוני, ווינט, 31/5/12 תיק החקירה נגד רבני "תורת המלך" נסגר, אבל הבלבול […]

התשובה לתורת המלך: גוי ויהודי שווים בטבעם

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0%2c7340%2cL-4236508%2c00.html 

 

מחברי "תורת המלך" לא יועמדו לדין, אך בציבור הדתי ממשיכים להילחם ברעיונות הקיצוניים של הספר. חוברת שתפורסם בקרוב מציעה תפיסה דתית הפוכה: "אין להשפיל אדם בגלל הדם הזורם בעורקיו, ההבדל בין ישראל לעמים לא תורשתי"

31.05.12