כולם נשא הרוח? מיפוי כמותי של תופעת החילון ועזיבת הדת בחברה הדתית-לאומית / אריאל פינקלשטיין

תופעת החילון ועזיבת הדת בחברה הדתית-לאומית נידונה רבות בשנים האחרונות. מסמך זה סוקר באופן השוואתי את המחקרים והסקרים שנעשו בנושא ומעמיק בעיקר בנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעליו מבוססים מרבית הפרסומים בנושא המבקשים להצביע על תופעה נרחבת של חילון בחברה הדתית-לאומית. המסמך מצביע על שלוש תובנות מרכזיות:

דו"ח בנושא תקציבי תרבות תורנית ברשויות המקומיות / איתמר שליסל, אוהד וייגלר

אירועי 'תרבות תורנית' הינם שם כולל למספר סוגים של אירועים ופעילויות העוסקים בתחום של יהדות ומורשת ישראל המתקיימים ברשויות המקומיות, וביניהם: אירועים סביב מעגל השנה היהודי, מופעי חזנות, הופעות, מיזמים שונים וכדו'. אירועים אלה מתוקצבים מידי שנה בעשרות מיליוני שקלים, כאשר מקור התקציב העיקרי הינו האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, ולצידו מממנים את האירועים גם משרד התרבות, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמועצות הדתיות המקומיות.
דו"ח זה בוחן לעומק נושא זה, ומציג מספר קשיים רוחביים בתחום. ראשית, ישנו חוסר שקיפות מובהק אודות האירועים המתוקצבים, המוביל לחוסר פיקוח וקושי במעקב אחריהם. שנית, אירועי תרבות תורנית מיועדים לכלל הציבור, אך במקרים רבים אירועים אלה הפכו לאירועים סקטוריאליים, כך שרוב הציבור לא נהנה מתקציבים אלה.
בעקבות קשיים אלה, כתבנו בתנועת נאמני תורה ועבודה נוהל עבודה למנהלי מחלקות ומחזיקי תיקי תרבות תורניות ברשויות המקומיות. מטרת הנוהל, אשר מצורף כנספח לדו"ח, היא להסדיר את ההתנהלות בתחום. בבסיס הנוהל עומדת התפיסה כי זו אחריותם של מחזיקי התיק ברשויות המקומיות לפקח ולתכלל את כלל אירועי תרבות תורנית המתקיימים בשטחן

החינוך הדתי על פי ניתוח תוצאות מבחני הפיזה של שנת 2018

פערי הנתונים הנ"ל וההבדלים החדים בין ההצלחה של בנות החינוך הדתי בגיל מוקדם לבין הירידה שמתבצעת אח"כ, מחזקים את ההבנה שקיימת הסללה במערכת חינוך הבנות בחברה הדתית. כאשר בנות לומדות במוסד עצמאי שיש בו רק בנות והמורים מלמדים רק בנות, ההסללה אשר מילא כבר קיימת בחברה הכללית, עלולה להתגבר ולהוריד עוד את כלל הציפיות למטה. דבר זה מחדד את האתגר הקיים בחינוך הדתי במתכונתו הקיימת. יש לציין כי בשנים האחרונות נעשה שיפור ביצירת ציפיות גבוהות יותר, אך ניכר כי הדבר מחייב עבודה רבה נוספת.

תקציר ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי

ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי: השלכות חברתיות ותוצאות חינוכיות החלק הראשון בחיבור זה בוחן את ההשלכות החברתיות והתוצאות החינוכיות של ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי. בפרק הראשון: הפרדה מגדרית בחמ"ד היסודי – מגמות מרכזיות הצגנו נתוני רקע אודות התרחבות ההפרדה המגדרית בחמ"ד היסודי בעשור וחצי האחרונים. הניתוח שערכנו התבסס על הבחנה בין מוסדות מעורבים ומוסדות נפרדים ברמת […]