קריאה שונה במדרש "ברוך המקום שהרגו" – תגובה לפרושו של ישי רוזן-צבי, גליון 5 / בלהה אדמנית

מעשה בתלמיד אחד שלמד תורה הרבה, ומת בדמי ימיו. אשתו נדדה בבתי-מדרשות וחיפשה את פשר מותו, עד שבא אליהו וגילהאת חטא המוות – חוסר שמירה על הלכות נידה. ישי רוזן צבי ניתח את האגדה ממסכת שבת ניתוח ביקורתי. בלהה אדמנית מתקוממת ומציעה ניתוח אחר לגמרי.