האם נשמטה נשמתה של שמיטת הקרקעות? / דוד גליקסברג

אחד המתחים שמעוררת שמיטת הקרקעות כרוך בשאלותשל צדק חלוקתי, שאפשר להשקיף עליהן מזוויות שונות. כבר פסוקי המקרא מציבים בפנינוחלופות שונות ביחס למדיניות החלוקה הראויה בשנה השביעית. קריאה לדיון מחודשביישומם המעשי של עקרונות הצדק החלוקתי שבמשטר השמיטה.