מינוי הדיינים – מדינה ציונית או מדינה חרדית? / ח"כ ניסן סלומינסקי

אנו נמצאים
בעיצומו של מאבק על דמותה היהודית של המדינה. האם היא תשמור על אופייה הממלכתי, על
פי תפיסת הציונות הדתית, או שמא היא תהפוך לחרדית, והציונות הדתית, על תפיסתה
הממלכתית, תידחק לקרן זווית?