טיפול בבית המדרש / עודד גולדברג

הדיבר החמישי בעשרת הדברות, 'כבד את אביך ואת אמך', הובן ע"י חז"ל ופוסקי הלכה כציווי קטגורי. הדיבר נתפס
כצו מוחלט, שאינו מתחשב במורכבותה של מערכת היחסים בתוך המשפחה ובקשיים
הפסיכולוגים הכרוכים בכיבוד חסר פשרות של ההורים. חז"ל בדבריהם הדגישו חזור
והדגש שעל האדם, בכל תנאי, להתגבר על נטיות ליבו הטבעיות. עליו להדחיק כל ביטוי של
עלבון, כעס או תסכול כלפי הוריו ובלבד שלא יפגע בכבודם.

קריאה שונה במדרש "ברוך המקום שהרגו" – תגובה לפרושו של ישי רוזן-צבי, גליון 5 / בלהה אדמנית

מעשה בתלמיד אחד שלמד תורה הרבה, ומת בדמי ימיו. אשתו נדדה בבתי-מדרשות וחיפשה את פשר מותו, עד שבא אליהו וגילהאת חטא המוות – חוסר שמירה על הלכות נידה. ישי רוזן צבי ניתח את האגדה ממסכת שבת ניתוח ביקורתי. בלהה אדמנית מתקוממת ומציעה ניתוח אחר לגמרי.