פרשת תזריע: אבק שהוא חמץ / רונן לוביץ

עבירות רבות ושונות עלולות, לדברי חז"ל, להביא על האדם נגעי צרעת, (במד"ר טז), אולם המפורסמת שבכולן היא לשון הרע.
היו מי שהסבירו את הסמיכות של פרשת 'תזריע' לפרשת 'שמיני', בכך ששתי הפרשות עוסקות בחטאי הפה. בפרשת 'שמיני' פירטה התורה את מה שאסור להכניס לפה – מאכלות אסורים, ואילו בפרשתנו היא רומזת למה שאסור להוציא מהפה – לשון הרע. פתגם ידוע מוסיף ומציין שצריך אדם להיזהר יותר במה שהוא מוציא מהפה מאשר במה שהוא מכניס לפה.