פרשת תרומה: האם העיקר הכוונה? / רונן לוביץ

דברי חז"ל על המילים "ויקחו לי – לשמי" לא באו לתבוע כוונות נאצלות בכל המצוות, אלא נועדו דווקא להדגיש את הדרישה המיוחדת שהיתה בעניין בניית המשכן. בהקמת המבנה שנועד להשראת שכינה בישראל, היה צורך מיוחד בנתינה לשמה, אך בשאר המצוות ובכל יתר המעשים הטובים שאנשים עושים – העיקר הוא עצם העשייה, ואין לדקדק בטיב הכוונה