פרשת בחוקותי: שבת שלום ועיר השלום / רונן לוביץ

ברכה מוזרה ביותר היא הברכה "שבת שלום" בה אנו מברכים זה את זה בשבת. מה הקשר בין המילה "שבת", המתארת זמן, למילה "שלום" המתארת מצב? ומדוע לא נברך איש את רעהו בברכת "שבת טובה" או "שבת שמחה"? התשובה נעוצה, כמדומני, בעובדה, ששביתת השבת אכן מכוננת מצב של שלום בין גורמים שונים הנמצאים במאבק וביריבות בשאר ימי השבוע.

משמעויותיה של מחיית עמלק / רונן לוביץ

מצוות מחיית עמלק, התובעת מלחמת חורמה בעם שלם והשמדתו ללא רחמים סותרת את המוסר האנושי הטבעי, באשר היא מחייבת ענישה קולקטיבית וטוטלית של כל צאצאי עמלק, עקב מעשה שאירע בעבר הרחוק. ענישה זו עומדת, לכאורה, בסתירה לדרכה של היהדות, דרך של מוסר, צדק ושלום, אשר "דרכיה דרכי נעם, וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג, 17).
המאמר מצביע על חמישה כיוונים עיקריים של פרשנות, שהתפתחו במסורת היהודית, על סוגיית עמלק והמצווה למחותו.

"הר קדשי": מסגד אל-אקצה ליד בית-המקדש! / אור מרגלית

 "הר קדשי": מסגד אל-אקצה ליד בית-המקדש!אור מרגליתהנחת היסוד של העיסוק במקדש ובהר הבית היא שמדובר בעיסוק בחומר-נפץ העלול להוביל למלחמת עולם. ייתכן שיש דרך אחרת לחשוב על הר הבית והמקדש. קבוצת לומדים מבקשת לערער על הנחת היסוד הקובעת כי בניית המקדש צריכה להיות ניצחון על הדתות האחרות. האם הר הבית הכולל בתוכו מסגד יכול להיות "בית תפילה לכל העמים"? משחק סכום אפס