הציונות הדתית בנתונים

תוכן עניינים:

תקציר   7

הקדמה  25

חלק א. החברה הדתית-לאומית: מיפוי דמוגרפי       29

פרק 1. שיעור החברה הדתית-לאומית מהציבור היהודי בישראל         30

מבוא ומתודולוגיה            30

1.1. נתוני הלמ"ס            30

1.2. מחקרים נוספים       34

סיכום ודיון          37

פרק 2. שיעור החילון ועזיבת הדת 38

מבוא ומתודולוגיה            38

2.1. מחקרים היסטוריים   38

2.2. נתוני הסקר החברתי ומכון פיו            39

2.2.1. הממצאים המרכזיים          39

2.2.2. פילוח לפי גיל        44

2.2.3. הגדרת המסורתיות            47

2.3. סקרים ומחקרים נוספים        52

2.4 נתונים חדשים: מאפייני חילון בקרב בוגרי חמ"ד    57

2.5. לאיזה פיקוח שולחים בוגרי החמ"ד את ילדיהם?           65

2.6. פילוח לפי מגדר       68

סיכום ודיון          71

חלק ב. החינוך הממלכתי-דתי      71

פרק 3. החינוך הממלכתי-דתי: נתונים כלליים          72

מבוא ומתודולוגיה            72

3.1. היקף התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי            72

3.2. מאפייני התלמידים    75

3.2.1. הגדרה דתית של ההורים    75

3.2.2. רקע חברתי-כלכלי 76

3.2.3. תלמידים עולים     78

3.3. גודל המוסדות          80

3.4. בעלות על מוסדות    82

3.5. תקצוב לתלמיד        84

סיכום ודיון          88

פרק 4. הישגים לימודיים   88

מבוא ומתודולוגיה            88

4.1. נתונים כלליים          94

4.1.1. תמונה כללית        95

4.1.2. מגדר       98

4.1.3. רקע חברתי-כלכלי 102

4.1.4. סיכום ודיון: נתונים כלליים   106

4.2. מתמטיקה   106

4.2.1. נתונים כלליים       106

4.2.3. מגדר       113

4.2.3. רקע חברתי-כלכלי 119

4.2.4. סיכום ודיון: מתמטיקה        124

4.3. אנגלית       125

4.3.1. נתונים כלליים       125

4.3.2. מגדר       132

4.3.3. רקע חברתי-כלכלי 136

4.3.4. סיכום ודיון: אנגלית            139

4.4. מדעים        140

4.4.1. נתונים כללים        140

4.4.2. מגדר       148

4.4.3. רקע חברתי-כלכלי 153

4.4.4. סיכום ודיון: מדעים 155

4.5 עברית וקריאה          157

4.5.1. נתונים כללים        157

4.5.2. מגדר       161

4.5.3. רקע חברתי-כלכלי 165

4.5.4. סיכום ודיון: עברית וקריאה  169

4.6. מקצועות נוספים       170

סיכום ודיון          173

פרק 5. אקלים חברתי וסביבה פדגוגית       175

מבוא ומתודולוגיה            175

5.1. שביעות רצון כללית   177

5.2. אלימות ותחושת מוגנות         180

5.3. שימוש בחומרים ממכרים: אלכוהול, סיגריות, נרגילות וסמים            185

5.4. משמעת והתנהגות   191

5.5. סביבה פדגוגית        194

5.6. פעילויות חינוכיות מחוץ לבית הספר    197

סיכום ודיון          199

פרק 6. הפרדה מגדרית בבתי הספר          200

מבוא ומתודולוגיה            200

6.1. הפרדה לפי כיתות    202

6.2. הפרדה לפי בתי ספר            205

6.3. הפרדה מגדרית ורמה חברתית-כלכלית           209

6.4. הפרדה מגדרית והישגים לימודיים       214

6.5. הפרדה מגדרית ואקלים חברתי ופדגוגי            221

סיכום ודיון          225

נספח: תרשימים נוספים   227

חלק ג. לאחר התיכון      231

פרק 7. לימודים במוסדות תורניים  232

מבוא ומתודולוגיה            232

7.1. ישיבות        233

7.1.1. רקע כללי 233

7.1.2. תלמידי ישיבות – נתוני הלמ"ס        234

7.1.3. תלמידי ישיבות: נתוני משרד החינוך 239

7.1.4. תלמידי כולל         241

7.2. מכינות קדם-צבאיות  242

7.3. מדרשות תורניות והסדר נשים            246

7.4. תמונת מבט רוחבית עדכנית  251

סיכום ודיון          253

פרק 8. שירות צבאי ולאומי           254

מבוא ומתודולוגיה            254

8.1. היקפי שירות: צבא ושירות לאומי         256

8.1.1. גברים      256

8.1.2. נשים       258

8.2. מאפייני המתגייסות   261

8.2.1. רקע חברתי-כלכלי 261

8.2.2. מחוז גאוגרפי        264

8.2.3. רשת חינוך           270

8.3. יציאה לקצונה          275

8.3.1. גברים      275

8.3.2. נשים       279

סיכום ודיון          280

חלק ד. השכלה גבוהה ותעסוקה      281

פרק 9. השכלה גבוהה     282

מבוא ומתודולוגיה            282

9.1. לימודים במוסדות ההשכלה הגבוהה    283

9.1.1. נתונים כלליים       283

9.1.2. פילוח לפי סוג מוסד אקדמי 288

9.1.3. פילוח לפי אוניברסיטה       292

9.1.4. נתוני נשירה         296

9.2. תחומי לימוד            297

9.2.1. תואר ראשון          299

9.2.2. תואר שני             303

9.2.3. תואר שלישי         305

סיכום ודיון          308

פרק 10. תעסוקה ושכר    310

מבוא ומתודולוגיה            310

10.1. מאפייני התעסוקה  311

10.1.1. שיעור התעסוקה 311

10.1.2. שיעור העצמאים  312

10.1.3. תחומי התעסוקה: השוואה כללית   314

10.1.4. תחומי תעסוקה: לפי מגדר            320

10.2. שכר         325

10.2.1. נתונים כללים      325

10.2.2. שכר לפי תחום תעסוקה   329

סיכום ודיון          331

נספח: השפעות משבר הקורונה     332

חלק ה. המשפחה הדתית-לאומית   335

פרק 11. נישואין  336

מבוא ומתודולוגיה            336

11.1. נתונים כלליים        337

11.2. נישואין בגיל צעיר ורווקות מאוחרת    342

סיכום ודיון          347

פרק 12. גירושין  348

מבוא ומתודולוגיה            348

12.1. גירושין לפי גיל נישואין         348

12.2. שיעור הגירושין: נתונים כלליים         351

12.3. מגמות לאורך השנים          354

סיכום ודיון          359

פרק 13. ילודה    360

מבוא ומתודולוגיה            360

13.1. היקף ילודה כולל    361

13.2. היקף ילודה לפי גיל 364

סיכום ודיון          370

רשימת מקורות   371

Summary Introduction

Part A: The National-Religious society: Demographic mapping

 1. Proportion of The National-Religious in Jewish population of Israel

Introduction and Methodology

1.1 Data from Central Bureau of Statistics (CBS)

1.2 Additional Studies

Summary and discussion

 1. Rate of secularization and those leaving religion

Introduction and Methodology

2.1 Historical research

2.2 Data of the social survey and Pew Institute

2.2.1 Key findings

2.2.2 Segmentation according to age

2.2.3 Traditional definitions

2.3 Additional surveys and studies

2.4 New data: Characteristics of secularization among graduates of national religious education

2.5 To which track do graduates of national religious education send their children?

2.6 Segmentation by gender

Summary and discussion

Part B: The National-Religious education

 1. The National-Religious education: general data

Introduction and Methodology

3.1 Range of students in the national-religious education

3.2 Characteristics of students

3.2.1 Religious definition of parents

3.2.2 Socio-economic background

3.2.3 New immigrant students

3.3 Size of institutions

3.4 Ownership of institutions

3.5 Budget per student

Summary and discussion

 1. Academic achievements

Introduction and methodology

4.1 General data

4.1.1 General picture

4.1.2 Gender

4.1.3 Socio-economic background

4.1.4 Summary and discussion: General data

4.2 Mathematics

4.2.1 General data

4.2.2 Gender

4.2.3 Socio-economic background

4.2.4 Summary and discussion: Mathematics

4.3 English

4.3.1 General data

4.3.2 Gender

4.3.3 Socio-economic background

4.3.4 Summary and discussion: English

4.4 Sciences

4.4.1 General data

4.4.2 Gender

4.4.3 Socio-economic background

4.4.4 Summary and discussion: sciences

4.5 Hebrew and reading

4.5.1 General data

4.5.2 Gender

4.5.3 Socio-economic background

4.5.4 Summary and discussion: Hebrew and reading

4.6 Additional subjects

Summary and discussion

 1. Social Climate and Pedagogic environment

Introduction and methodology

5.1 General satisfaction

5.2. Violence and feeling of protection

5.3 Use of addictive substances: alcohol, cigarettes, nargillas and drugs

5.4 Significance and behaviour

5.5 Pedagogic environment

5.6 Educational activities outside school

Summary and discussion

 1. Gender separation in schools

Introduction and methodology

6.1 Separation according to classes

6.2 Separation according to schools

6.3 Separation according to gender and socio-economic level

6.4 Gender separation and academic achievements

6.5 Gender separation and social and pedagogic climate

Summary and discussion

Appendix: Additional Charts

Part C: After High School

 1. Study in Torah Institutions

Introduction and methodology

7.1. Yeshivot

7.1.1 General background

7.1.2 Yeshiva students: data from CBS

7.1.3 Yeshiva students: data from the Ministry of Education

7.1.4 Kollel students

7.2 Pre-military college

7.3 Torah midrashas and women's hesder

7.4 up-to-date broad survey

Summary and discussion

 1. Army and National Service

Introduction and methodology

8.1 Scope of service: army and national service

8.1.1 Men

8.1.2 Women

8.2 Characteristics of girls who enlist

8.2.1 Socio-economic background

8.2.2 Geographical district

8.2.3 Educational network

8.3 Enlisting as officers

8.3.2 Men

8.3.3 Women

Summary and discussion

 

Part D: Higher Education and Employment

 1. Higher Education

Introduction and methodology

9.1 Study in institutes of higher education

9.1.1 General data

9.1.2 Segmentation according to type of academic institution

9.1.3 Segmentation according to university

9.1.4 Statistics of dropping-out

9.2 Fields of study

9.2.1 First degree

9.2.2 Second degree

9.2.3 Third degree

Summary and discussion

 1. Employment and Wages

Introduction and methodology

10.1 Characteristics of employment

10.1.1 Rate of employment

10.1.2 Rate of independent workers

10.1.3 Fields of employment: general comparison

10.1.4 Fields of employment: according to gender

10.2 Wages

10.2.1 General data

10.2.2 Wages according to field of employment

Summary and discussion

Appendix: Effects of Corona crisis

Part E: The National-Religious family

 1. Marriage

Introduction and methodology

11.1 General data

11.2 Marriage at a young age and late bachelorhood

Summary and discussion

 1. Divorce

Introduction and methodology

12.1 Divorce according to age at marriage

12.2 Rate of divorce: general data

12.3 Trends over the years

Summary and discussion

 1. Birth rate

Introduction and methodology

13.1 Total birth rate

13.2 Total birth rate according to age

Summary and discussion

Sources